Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 7/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2017-07-12

Sygn. akt IV P-upr 7/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Andrzej Matkiewicz

Ławnicy:

A. N.

E. K.

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017 r.

sprawy A. R.

przeciwko Urzędowi Gminy P.

o odszkodowanie

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 708,22 zł (siedemset osiem zł 22/100) tytułem zwrotu kosztów procesu – zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powódka A. R. wniosła o zasądzenie od pozwanego odszkodowania w kwocie 7.677,00 zł z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę.

W uzasadnieniu pozwu podała, że we wrześniu 2011r. została zatrudniona u pozwanego na stanowisku inspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym. W dniu 7 lutego 2017r. wypowiedział umowę o pracę powódce wskazując jako przyczynę brak możliwości dopuszczenia do pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy. W ocenie powódki podana przyczyna jest pozorna i wadliwa albowiem już 20 kwietnia 2015r. wypowiedziano powódce umowę o pracę z tej samej przyczyny, które to wypowiedzenia zostało cofnięte, a powódka została przeniesiona do innego referatu bez przydzielenia zakresu obowiązków. Dlatego też przyczyna wskazana w wypowiedzeniu jest nieprawdziwa.

Pozwany – Urząd Gminy w P. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że do dnia 19 kwietnia 2015r. regulamin (...) zakładał funkcjonowanie Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego i Ochrony (...) i (...) Mieniem Komunalnym. Powódka była zatrudniona w Referacie (...) jako inspektor ds. gospodarstw mieniem komunalnym. 20 kwietnia 2015r. zarządzeniem nr 52/15 zostało zlikwidowane stanowisko pracy powódce, co skutkowało wręczeniem wypowiedzenia umowy o pracę powódce, które zostało cofnięte z uwagi na fakt, iż powódka podała przedłożyła zaświadczenia, że jest w ciąży.

Powódka została przeniesiona do nowo utworzonego referatu z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. Pozwany po powrocie powódki z urlopu rodzicielskiego nie miał możliwości zatrudnienia powódki dlatego też wypowiedział powódce umowę o pracę.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powódkę z pozwanym łączyła umowa o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym obowiązującym u pozwanego od 29 czerwca 2011r. u pozwanego funkcjonował Referat Inwestycji Planowania Przestrzennego i Ochrony (...), Referat (...) i Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, Koordynator ds. (...), Pełnomocnika ds. Ochrony (...) Niejawnych, Radca Prawny i Administrator (...).

Powódka była zatrudniona w Referacie (...) na stanowisku inspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym. Do zakresu obowiązków powódki należało:

1. przygotowanie dla utworzonych zasobów gruntów opracowania geodezyjnego oraz projektów podziałów nieruchomości,

2. przygotowanie dokumentów związanych z wykonaniem przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości,

3. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w trwały zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, dzierżawę itp.

4. prowadzenie spraw związanych z gospodarka komunalnymi lokalami użytkowymi, a w szczególności:

a) organizowanie przetargów na dzierżawę zgodnie z procedurą,

b) przygotowanie umów dzierżawy lokali i aneksów do tych umów oraz przekazywanie dokumentów do Referatu (...),

c) prowadzenie spraw związanych z wynajmem nieruchomości gminnych,

5. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i nabywaniem nieruchomości komunalnych, zlecenia wykonania szacunków, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych,

6. składania wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacja,

7. naliczanie opłat planistycznych i adiacenckich,

8. zamiana, zakup i nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy,

9. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

10. wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań Gminy,

11. prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,

12. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy lub osobę upoważnioną oraz kierownika referatu.

W tym referacie pracował W. K. – jako kierownik, Ł. B. jako inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i drogownictwa oraz A. K. – podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji. W Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Ochrony (...) zatrudnione były trzy osoby: M. O. – kierownik, D. I. ds. planowania przestrzennego i M. I. ds. Inwestycji i Ochrony (...) (d. Regulamin Organizacyjny k. 56 – 74, wykaz pracowników k. 139).

Zarządzeniem Wójta Gminy P. z dnia 20 kwietnia 2015r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny w wyniku którego został utworzony Referat (...), który powstał w wyniku połączenia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony (...) z Referatem (...).

W referacie tym utworzono stanowisko: kierownika referatu, stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i kształtowania krajobrazu, stanowisko ds. gospodarki mieniem gminnym i przestrzeni publicznej, stanowisko ds. ochrony środowiska i inwestycji, stanowisko ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej (d. zarządzenie nr 52/15 k. 75 – 83).

W związku z likwidacją stanowiska pracy powódki część jej obowiązków powierzono W. K., a część pracownikom ówczesnego Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony (...) oraz informatykowi. (d. zakresy czynności M. O. k. 153 – 154, D. T. k. 155 – 156, M. J. k. 157 – 158, W. K. k. 159 – 162).

20 kwietnia 2015r. powódce wręczono wypowiedzenie umowy o pracę. Jako przyczynę wskazano reorganizację Urzędu Gminy polegającą na połączeniu dwóch referatów i rozdzielenie zadań powódki na innych pracowników, którzy posiadają wiedzę w zakresie czynności jakie wykonywała powódka. W związku z przedłożeniem przez powódkę zaświadczenia lekarskiego o ciąży, w dniu 27 maja 2015r. pozwany cofnął decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę, jednocześnie w związku z likwidacją stanowiska pracy jakie powódka poprzednio zajmowała przeniósł powódkę do nowo utworzonego Referatu (...) na stanowisko inspektora z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. Decyzja została doręczona powódce w dniu 3 czerwca 2015r. Powódka od 5 czerwca 2015r. do 18 czerwca 2015r. nie świadczyła pracy. Pracę świadczyła od 19.06.2015r. do 23.06.2015r., a następnie przebywała na zwolnieniu lekarskim.

W dniu 19 – 23 czerwca 2015r. powódka wykonywała swoje dotychczasowe obowiązki oraz zadania zlecone przez kierownika Referatu (...) (d. zeznania śwd. M. O. k. 129 – 130).

Zwolnienia pracowników jakie miały miejsce w 2015r. dotyczyły pracowników „którzy dojeżdżali do pracy”, przy czym w referacie w którym pracowała powódka praktycznie wszystkie osoby dojeżdżały do pracy ( d. zeznania śwd. M. O. k. 129 – 130, K. P. (1) k. 130 – 131.

7 lutego 2017r. powódka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego stawiła się do pracy. Pozwany w tym dniu wręczył powódce pismo wypowiadające umowę o pracę w związku z brakiem możliwości jej zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy lub innym odpowiadającym jej kwalifikacjom w związku z reorganizacją (...) dokonaną zarządzeniem Wójta Gminy nr 52/15 (d. akta osobowe powódki, listy obecności k. 116 – 123).

Sąd stan faktyczny ustalił na podstawie akt osobowych powódki, zarządzenia nr 51/11 Wójta Gminy P. k. 55 – 74, nr 52/15 z dnia 20 kwietnia 2015r. k. 75 – 83, z 7 lipca 2015r. k. 84 – 91, zakresu czynności A. K. k. 95 – 97, Ł. B. k. 97 – 98, 147 – 148, 161 – 162, W. K. k. 99 – 101, 145 – 146, 159 – 160, M. O. k. 140 – 141, 153 – 154, D. T. k. 141 – 142, 155 – 156, M. J. k. 143 – 144, 157 – 158, zeznań świadka W. K. k. 128, M. O. k. 129, K. P. (2) k. 130 – 131, zeznań pozwanego B. M. k. 167).

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka W. K., M. O., K. P. (2). Zeznania tych świadków są spójne, logiczne i wzajemnie się uzupełniają. Zeznania świadków znajdują również potwierdzenie w zeznaniach pozwanego, którym to Sąd dał wiarę uznając je za logiczne i znajdujące potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym w sprawie.

Sąd pominął zeznania świadka M. D. (1) k. 127 – 128, A. K. k. 128 – 129, J. S. (1) k. 130.

Świadkowie ci zeznawali na okoliczności, które nie wnoszą nic istotnego do sprawy. Świadek M. D., J. S. nie są pracownikami pozwanego, nie mają żadnej wiedzy na temat przyczyn rozwiązania umowy o pracę z powódką. Świadek A. K. natomiast nie jest pracownikiem pozwanego od 2015r.

Sąd nie dał wiary zeznaniom powódki co do przyczyn rozwiązania z nią umowy o pracę.

W ocenie Sądu zeznania powódki w tym zakresie nie znajdują potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym w sprawie. Powódka podnosiła, że przyczyną wypowiedzenia był fakt, że powódka nie zamieszkiwała na terenie gminy P.. Jednakże jak wynika z materiału dowodowego w sprawie w referacie w którym pracowała powódka tylko kierownik był (...). Podobnie sytuacja miała miejsce w referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego. Powódka nie potrafiła w tej części racjonalnie podać uzasadnienia swojego stanowiska.

W ocenie Sądu roszczenie powódki nie zasługuje na uwzględnienie.

Postępowanie dowodowe potwierdziło, że reorganizacja w pozwanym urzędzie miała miejsce faktycznie, nie była ona pozorna. W materiale niniejszej sprawy dotychczasowe obowiązki powódki zostały rozdzielone na kierownika nowo utworzonego referatu oraz innych pracowników. W ocenie Sądu nie doszło do pozornej likwidacji stanowiska pracy jakie zajmowała powódka, nie zostało też utworzone inne stanowisko pracy, które w istotnych elementach nie różniło się od zlikwidowanego stanowiska.

Likwidacja stanowiska pracy i brak środków na utworzenie dotychczasowego poziomu zatrudnienia jest okolicznością uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę. Sąd podziela w tym zakresie pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z 14 maja 1999r. I PKN 57/99, OSNAPiUS 2000/15/576.

Kwestia celowości zmiany struktury organizacyjnej nie podlega badaniu przez sąd. Jest to sfera autonomii pracodawcy. Dopuszczalne niczym nieograniczone jest prawo pracodawcy do podjęcia decyzji o tym, że czynności wykonywane przez pracownika na likwidowanym stanowisku mogą być powierzone innym pracownikom, a nawet osobom (podmiotom) nie pozostającym z pracodawcą w stosunku pracy. Dochodzi wówczas do likwidacji stanowiska pracy, mimo, że nadal określone zadania są wykonywane na rzecz pracodawcy (por. wyrok SN z 4 grudnia 2013r. II PK 62/13 LEX nr 1418806).

W niniejszej sprawie stanowisko powódki zostało zlikwidowane, a jej obowiązki zostały przekazane na innych pracowników bądź też firmom zewnętrznym. W ocenie Sądu taka decyzja jest decyzją autonomiczną pracodawcy. Pracodawca ma pełną swobodę aby z obszaru (sfery) swojej działalności pewne czynności zlecić firmom zewnętrznym. Kwestie ekonomiczne (koszty) takich decyzji nie podlegają kontroli Sadu.

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut powódki, że 3 czerwca 2015r. powódce powierzono inne obowiązki. Powódce powierzono obowiązki inspektora bez przydziału konkretnych obowiązków tylko i wyłącznie w wyniku przedłożenia przez powódkę zaświadczenia, że jest w ciąży, co skutkowało tym, że pozwany miał obowiązek cofnięcia wypowiedzenia powódce umowy o pracę. Powódce nie powierzono konkretnie żadnego stanowiska pracy, a w okresie trzech dni wykonywała obowiązki dotychczasowe oraz zlecone przez kierownika referatu. Dlatego też pozwany miał prawo wypowiedzieć powódce umowę o pracę w roku 2017 po powrocie powódki z urlopu rodzicielskiego z tych samych przyczyn, co w roku 2015 albowiem nie zaistniały przyczyny dla których pozwany zdecydował się wypowiedzieć umowę o pracę powódce w roku 2015. Powódka sama w toku procesu przyznała, że nie ma stanowiska pracy na którym mogłaby świadczyć pracę. Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd na podstawie art. 45§1 kpc a contrario powództwo powódki oddalił.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98§ 1 kpc, przy czym Sąd uwzględnił tylko koszty dojazdu pozwanego w dniu 12 lipca 2017r., do którego stawiennictwa pozwany był zobowiązany przez Sąd, natomiast w pozostałych terminach rozprawy pozwany był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Matkiewicz,  Anna Katarzyna Nikoniuk ,  Elżbieta Smosarska-Kimbar
Data wytworzenia informacji: